Terms and Conditions

Anet Jursová - ID: 19385277

Order

Orders can be placed via email, an Instagram message, or a Facebook message. By placing an order, the client confirms acceptance of these terms and understands and agrees to the photographer's artistic approach and style. The order becomes binding upon mutual agreement on the shooting date between the client and the photographer.

Cancellation of Reservation

If the client cannot attend the agreed-upon photo session for any reason and wishes to cancel or reschedule, it is their responsibility to promptly inform the photographer via email or phone. In such cases, the photographer is entitled to reimbursement of incurred costs in full. The photographer may cancel or reschedule the photo session for significant reasons (illness, injury, etc.). The client will be informed promptly, with an offer for the next available date.

Alternative Date

The client acknowledges that when requesting an alternative date, it will be offered based on the current availability. There may be instances, especially for newborn sessions, where a suitable date might not be available.

Client's Late Arrival

If the client is running late, they should inform the photographer by phone. Late arrival does not extend the scheduled shooting time. If the delay exceeds 30 minutes without prior notice, the photographer is entitled to cancel the session.

Photo Session Execution

The primary locations for photo sessions are outdoors or at the client's home, as agreed with the photographer. In case of inclement weather, an outdoor session may be rescheduled. Studio sessions are possible with the client covering the rental fee. Entrance fees for shooting locations are always the client's responsibility. The photographer is not responsible for family members or pets not cooperating; any resulting lack of quality shots is not a reason for a fee reduction.

Photo Session Duration

The duration varies based on the chosen package, with an approximate length determined beforehand. If the client wishes to extend the session, it's possible with an agreed-upon additional fee.

Price of Photographic Services

The price for specific types of sessions is agreed upon in advance based on the provided quote. If studio rental or premium equipment is needed, the rental fees are the client's responsibility.

Payment

The photo session fee is due on the day of the session, either in cash or via bank transfer. Payment for additional products (photo prints, albums, etc.) is made via bank transfer before processing. If payment is not made on time, the photographer reserves the right to withhold the photos until full payment is received.

Transportation

Travel within a 25 km radius of Frýdek-Místek (Czech Republic) is free. For distances beyond 25 km, a fee of 6 CZK/km applies. Fees for travelling abroad are discussed individually.

Selection and Processing of Photos

Photo selection is done by the photographer, who provides edited photos in the agreed-upon format (JPEG). Basic retouching includes adjustments to brightness, contrast, color tone, cropping, horizon alignment, and minor skin blemish removal. Detailed retouching is available for an additional fee per photo (CZK 400,-). This can be done only if it's in accordance with the photographer's values. Extensive retouching might be refused. Dissatisfaction with personal appearance, photographic style, or the photographer's artistic vision is not grounds for complaint.

Delivery

The delivery timeline is predetermined based on the information in the price list or an individual offer. Extended delivery times may occur for additional services or products. Photos are delivered electronically through the pcloud cloud storage, with the client receiving a link for downloading the high-resolution images. Unspecified third parties cannot access the photos without the specific link.

Photo Archiving

Unprocessed photos are retained by the photographer for one month after photo delivery in accordance with GDPR. Edited photos are stored for one year.

Photographic Products

Printed photos / products are produced by trusted suppliers. Complaints for printed photos / products are accepted only for visible printing defects (scratches, stripes, and other visible flaws), not for color or brightness / darkness discrepancies.

Complaints

Clients can file complaints for issues such as the non-delivery of the promised number of photos or the inability to open photos. Complaints about the work of makeup artists are accepted only before or during the photo session, not afterward. Client dissatisfaction with their appearance is not grounds for photo complaints. Aesthetic judgments of photos are subjective, and dissatisfaction with the photographer's style is not a reason for complaint. Clients are advised to familiarize themselves with the photographer's work before selecting them.

Damage Compensation

Clients are fully responsible for any damage caused to the photographer's technical or other equipment by themselves or their companions.

Copyright

All photos are subject to copyright and remain the property of the photographer. They cannot be used for any commercial purpose, promotion, or sale to a third party without the written consent of the author. Individuals photographed may use the photos for personal non-commercial presentation unless otherwise agreed upon. Photos cannot be edited or published as the author's work without the author's consent.

Consent for Photo Publication

The photographer reserves the right to publish photos in their portfolio on social media or websites. If the client does not wish their photos to be published, they must inform the photographer in advance. Failure to do so implies consent to potential publication. The only exception is family sessions. In that case, consent is not generated automatically. The photographer must request consent from the client. Clients have the right to request the removal of their photos from the portfolio.

Personal Data Protection (GDPR)

For the provision of photography services, some personal data of the client is necessary. The photographer strives to minimize the amount of collected data and protect it from misuse. Data processing complies with legal norms, particularly the Personal Data Protection Act. Aneta Jursová, photographer, Frýdek-Místek, ID: 19385277, is the data controller.

Obchodní podmínky

Anet Jursová - IČO: 19385277

Objednání fotografických služeb

Je možné e-mailem, zprávou na Instagramu, nebo zprávou na Facebooku. Objednáním služeb stvrzuje klient přijetí těchto obchodních podmínek a srozumění se s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady. Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.

Zrušení rezervace

Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností tuto skutečnost bez zbytečného odkladu fotografovi e-mailem nebo telefonicky oznámit. V takovém případě má fotograf nárok na proplacení již vzniklých nákladů v plné výši objednatelem. Fotograf je oprávněn zrušit nebo odložit datum fotografování z důležitých důvodů (nemoc, úraz apod.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (e-mailem, zprávou na Facebooku, Instagramu nebo SMS). Klientovi bude nabídnut nejbližší možný náhradní termín.

Náhradní termín

Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální obsazenost termínů. Může stát, že již žádný vhodný termín na focení (zejména u novorozeneckého) mít nemusí.

Pozdní příchod klienta

O případném zpoždění klient informuje fotografa telefonicky. Pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Pokud bude zpoždění více než 30 min a bez předchozí omluvy, fotograf je oprávněn toto focení zrušit.

Realizace focení

Focení probíhá primárně v exteriéru, nebo u klienta doma. Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na nejbližší možný náhradní termín. Je možné fotit i v ateliéru. Poplatek za pronájem hradí klient. Pokud má focení probíhat v místech, kde je vyžadováno vstupné, hradí ho vždy klient. Fotograf neručí za nespolupráci rodinných členů a domácích mazlíčků při fotografování. V takovém případě fotograf nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních záběrů. Stejně tak toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování.

Délka focení

Délka focení je individuální a liší se v závislosti na zvoleném balíčku. Přibližná délka focení je stanovena předem. Pokud by měl klient zájem focení prodloužit a ze strany fotografa by to z časových možností bylo proveditelné, je to možné pouze za příplatek dohodnutý mezi fotografem a klientem.

Cena fotografických služeb

Cena konkrétních typů focení je dohodnuta předem dle zaslané nabídky. Pokud je požadován pronájem ateliéru, nebo nadstandardní techniky, poplatek za pronájem hradí klient.

Splatnost cen

Cena za focení je splatná v den focení - v hotovosti, nebo bankovním převodem. Cena za případné doplňkové produkty (fotoobrazy, fotoknihy či tisky fotografií) je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním. Nedojde-li k zaplacení ceny za focení či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena.

Doprava

Dojezd 25 km od Frýdku-Místku je zdarma. Při dojezdu více než 25 km od Frýdku-Místku je účtováno 6 Kč/km. V případě cestování mimo Českou republiku se cena dopravy domlouvá individuálně.

Výběr a zpracování fotografií

Výběr fotografií provádí fotograf. Fotograf neposkytuje neupravené fotografie. Zpracované fotografie budou dodány v domluveném rozsahu ve formátu JPEG. Všechny vybrané fotografie procházejí základní retuší. Upravuje se například jas, kontrast, barevná tonalita, ořez fotky, srovnání horizontu a odstraňují se drobné kosmetické vady na pleti. V případě, že bude klient požadovat detailnější a náročnější retuš u vybraných fotek, pak je tato služba poskytována za příplatek 400 Kč za každou fotografii, je-li to v souladu s hodnotami fotografa. Požadavky na extrémní změny mohou být proto zamítnuty. Nespokojenost s vlastním vzhledem, fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem pro reklamaci.

Dodání fotografií

Lhůta dodání je sjednána předem na základě informací v základním ceníku / individuální nabídky. Dodací lhůta může být prodloužena v případě objednání nadstandardních služeb - např. komplexnější retuš, objednání fotografických produktů. Fotografie jsou klientovi předávány v elektronické podobě prostřednictvím cloudového úložiště pcloud. Klient obdrží link, ze kterého si může fotky stáhnout v plném rozlišení do počítače. Bez konkrétního linku si fotografie nemůže prohlížet třetí strana. Záleží tedy jen na klientovi, komu link poskytne. Fotografie jsou odevzdávány ve formátu JPEG.

Archivace fotografií

Nezpracované fotografie uchovává fotograf po dobu 1 měsíce od odevzdání fotografií v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR), klient tak bere na vědomí, že případné reklamace po tomto datu již nelze přijmout. Upravené fotografie jsou uchovávány po dobu 1 roku.

Fotografické produkty

Fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů. Reklamace tištěných fotografií / fotoproduktů je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti / tmavosti daného tisku.

Reklamace

Klient může reklamovat například nedodání slíbeného počtu fotografií nebo nemožnost otevřít fotografie. Reklamace na práci vizážistů je možná pouze před samotným focením, případně v jeho průběhu. Po skončení focení už nikoliv. Pokud není klient spokojen s vlastním vzhledem, není to důvod k reklamaci fotografií. Estetická kvalita fotografií nemůže být předmětem reklamace. Pohledy na fotografii mohou být různé a její hodnocení je ryze subjektivním aspektem. Pokud není klient spokojen s fotografickým stylem fotografa, není to důvod k reklamaci. Dle Obchodních podmínek se má klient předem seznámit s prací fotografa, kterého si pro svou zakázku vybere.

Náhrada škody

Pokud klient a jeho doprovod způsobí škodu na technickém či jiném vybavení fotografa, klient plně odpovídá za jejich úhradu.

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci, není-li smluveno jinak. Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat (např. použití barevných filtrů na instagramu) a zveřejňovat jako dílo autora.

Souhlas se zveřejněním fotografií

Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat. Pokud tak klient neučiní, souhlasí s možným zveřejněním. Výjimkou je rodinné focení. Tam souhlas nevzniká automaticky. Fotograf si musí souhlas od klienta vyžádat. Klient má právo dodatečně požadovat odstranění fotografií z portfolia.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Pro poskytování služeb fotografa je třeba znát některé osobní data klienta. Fotograf se snaží množství těchto sbíraných dat minimalizovat a chránit je před zneužitím. Práce s daty podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů. Správcem osobních údajů je Aneta Jursová, fotograf, Frýdek-Místek, IČO: 19385277.